PRIVACY STATEMENT

AVG document Luxor theater – Zutphen

Laatst ingezien: 23 mei 2018

De grondslagen voor het vastleggen van gewone persoonsgegevens is gebaseerd op:
1- Toestemming van de betrokken persoon.
2- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Luxor legt voor de volgende groepen, de genoemde persoonsgegevens vast:

1. Pashouders (ca. 1.200x)
-Naam, initialen en voornaam
-Adres en woonplaats
-Datum start pashouderschap
-Telefoonnummer
-Mailadres
-Datum en wijze van betaling

Pashouders krijgen 2 maandelijks een programma toegestuurd, daar is het adres voor nodig. De gegevens van pashouders zijn nodig om met de personen te kunnen communiceren. Dit kan gaan over dat de pas verloopt na een jaar, of dat er een onlogisch bedrag is betaald, of als er geen bedrag is betaald: of men wenst te stoppen.

2. Vrijwilligers (ca. 90x)
-Naam en voornaam
-Adres en woonplaats
-Geboortedatum
-Telefoonnummer
-Mailadres

De gegevens van vrijwilligers worden vastgelegd zodat de collega’s elkaar op verschillende manieren kunnen bereiken. En zodat Luxor in staat is om personen op alle mogelijke manieren te kunnen bereiken.

Luxor heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, omdat deze functie is belegd bij de directie van Luxor. Wij schatten in dat een DPIA momenteel niet nodig is, aangezien wij op een kleinschalige wijze alleen gewone persoonsgegevens vastleggen.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is vastgesteld op 5 jaar. Dat wil zeggen dat de gegevens van personen die langer dan 5 jaar niet hebben gewerkt bij Luxor en de personen die langer dan 5 jaar geen pashouder meer zijn geweest, worden verwijderd.

De persoonsgegevens worden ingevoerd in Ticketlab, dit is software die wij huren en
gebruiken ook voor onze kassa, via internet.

  • Toegang tot de registratiegegevens hebben de directeur en een beperkt aantal personen die door hem zijn aangewezen (geen kassamedewerkers). Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht.
  • Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Als u meent dat uw gegevens onjuist zijn, kunt u de directeur verzoeken deze te wijzigen.
  • Als u van mening bent dat Luxor niet juist omgaat met uw gegevens, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de directeur.

Privacybeleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding) te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon. De AVG deelt persoonsgegevens op in twee groepen:

Gewone persoonsgegevens:
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• BSN-nummer
• E-mailadres
• Kentekengegevens
• IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens:
• Ras
• Godsdienst
• Seksuele leven
• Politieke opvatting
• Gezondheid
• Lidmaatschap van een vakvereniging
• Strafrechtelijk gedrag
• Genetische gegevens
• Biometrische gegevens

Luxor Filmtheater Zutphen zal u nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens en verwerkt derhalve ook geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat wordt verstaan onder verwerking persoonsgegevens?

Volgens art. 4 lid 2 van de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen etc. Het begrip verwerken is erg ruim en schaart alle handelingen onder zich van het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van gegevens.

Hoe verzamelt Luxor Filmtheater Zutphen persoonsgegevens?
Luxor Filmtheater Zutphen verzamelt nooit persoonsgegevens zonder uw toestemming. Luxor Filmtheater Zutphen verkrijgt uw gegevens door het achterlaten van informatie in formulieren, het plaatsen van cookies of via direct contact met u. Luxor Filmtheater Zutphen legt conform de AVG alleen relevante gegevens vast, inclusief de wijze waarop deze gegevens verkregen zijn en hoe u toestemming hebt gegeven voor het vastleggen van uw gegevens door Luxor Filmtheater Zutphen. Luxor Filmtheater Zutphen verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt of tenzij de wet bepaalt dat Luxor Filmtheater Zutphen hiertoe verplicht is.

Cookies
De website van Luxor Filmtheater Zutphen maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen herkend wordt door de server die de cookie opslaat. Er zijn drie soorten cookies te onderscheiden:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website beter te laten functioneren. Een voorbeeld van een functionele cookie is een cookie die onthoudt wat er in het winkelmandje is gestopt.

Analytische cookies: analytische cookies zorgen ervoor dat tools als Google Analytics de website kunnen monitoren en geven de eigenaar van de website inzage in informatie als hoeveel bezoekers de website heeft, welke pagina’s bezocht worden en via welke kanalen bezoekers op de website komen. Deze cookies geven geen informatie die naar u kunnen leiden.

Tracking cookies: dit zijn cookies die het individuele gedrag van een bezoeker tracken en hierbij een profiel opstelt van de bezoeker.

Het plaatsen van een functionele cookie dient uitsluitend om de website optimaal te kunnen tonen aan u en u hoeft hiervoor geen toestemming te verlenen aan Luxor Filmtheater Zutphen. Voor de overige twee soorten cookies dient u wel toestemming te verlenen aan Luxor Filmtheater Zutphen. Dit kunt u doen door de cookiemelding te accepteren. Doet u dit niet, dan zal Luxor Filmtheater Zutphen geen analytische en tracking cookies plaatsen.

De website van Luxor Filmtheater Zutphen gebruikt de volgende cookie: Google analytics.

Hoe gaat Luxor Filmtheater Zutphen om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door Luxor Filmtheater Zutphen. Dit houdt in dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en voor wie het noodzakelijk is uw gegevens in te zien. Uw gegevens worden door Luxor Filmtheater Zutphen niet gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming verleend hebt en worden niet verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder dat de wet of de handhaving daarvan Luxor Filmtheater Zutphen daartoe verplicht. U heeft ten alle tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij Luxor Filmtheater Zutphen. U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@luxorzutphen.nl.

Met welk doel verzamelt Luxor Filmtheater Zutphen persoonsgegevens?
Luxor Filmtheater Zutphen verzamelt en slaat informatie op van relaties om de relaties te kunnen onderhouden. Luxor Filmtheater Zutphen verzamelt en slaat informatie op van beoogde relaties om deze van dienst te kunnen zijn in verzoeken die kunnen leiden tot het aangaan van een relatie. Luxor Filmtheater Zutphen gebruikt uw gegevens dus om de relatie actief te kunnen onderhouden en te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Verder worden de gegevens gebruikt om u passende informatie te kunnen sturen.

Toestemming en bezwaar

Conform de regels zoals vastgelegd in de AVG slaat Luxor Filmtheater Zutphen alleen relevante en toegestane informatie op, voor de duur die noodzakelijk is en met uw verleende toestemming. Wilt u bezwaar maken tegen de vastlegging van uw persoonsgegevens, inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens zoals vastgelegd bij Luxor Filmtheater Zutphen of uw verleende toestemming intrekken? Neem dan contact op met Luxor Filmtheater Zutphen via info@luxorzutphen.nl.

Meer over de AVG leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg