agenda

WANNEER IS WAT TE ZIEN?

DEZE WEEK

142 min. Franse filmweek
28/11/2022
19:30
Zaal 1
12 Angst Grof taalgebruik
28/11/2022
20:00
Zaal 2
Uitverkocht
9 Angst
29/11/2022
20:00
Zaal 1
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik
29/11/2022
20:00
Zaal 2
16 Geweld Grof taalgebruik
138 min. Pauzefilm
30/11/2022
19:30
Zaal 1
12 Geweld Discriminatie
30/11/2022
20:00
Zaal 2
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik Grof taalgebruik
01/12/2022
15:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
Documentaire
01/12/2022
15:00
Zaal 2
AL
01/12/2022
20:00
Zaal 1
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik
01/12/2022
20:00
Zaal 2
16 Geweld Grof taalgebruik
02/12/2022
15:00
Zaal 2
16 Geweld Grof taalgebruik
02/12/2022
20:00
Zaal 1
12 Seks Grof taalgebruik
02/12/2022
20:00
Zaal 2
16 Seks Grof taalgebruik
03/12/2022
15:00
Zaal 1
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik
Documentaire
03/12/2022
15:00
Zaal 2
AL
03/12/2022
20:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
03/12/2022
20:00
Zaal 2
16 Geweld Grof taalgebruik
04/12/2022
15:00
Zaal 1
9 Angst Grof taalgebruik
Luxor junior
04/12/2022
15:00
Zaal 2
AL Grof taalgebruik
04/12/2022
20:00
Zaal 1
12 Seks Drugs- en/of alcoholmisbruik
04/12/2022
20:00
Zaal 2
16 Seks Grof taalgebruik

AGENDA

TICKETS

ENTREEPRIJZEN